Genom åren är det bemanningsföretagets traditionella uppgifter som utgjort huvuddelen av iPersonics verksamhet. Kanske är det fel att prata om ”traditioner” inom ett så pass nytt ar­betsfält, men vad vi vill säga är att bemanning i motsats till uppdrag av ren rekryterings­ka­raktär har tidigare lyst med sin frånvaro. Glädjande nog har våra insatser inom bemanning lärt oss att med allt bättre precision bedöma vad folk passar för och vad som de bör står över. Gam­la och nya kunder har uppskattat denna förmåga och i växande utsträckning bett oss gå utanför vår komfortzon och bara för deras räkning leta efter lämplig personal, alltså arbets­kraft som efter anställningen inte i något avseende har någon relation med iPersonic. Vi kän­ner oss fortfarande osäkra på vår kompetens, i alla fall när vi går utanför metallindustrins behov och därför har vi än så länge bara accepterat uppdrag inom detta snäva område.

Ett exempel från vår praktik

Fredrik var den förste som vi på det här sättet hittade. Kunden i det här exemplet har specia­li­serat sig på avancerad svetsning i andra material än stål och där pannsvetsnormer och andra mer avancerade krav hörde till vardagen. Alla som är inom svetsbranschen vet att det under flera år har varit svårt att hitta lämplig arbetskraft. Bland den svenskfödda arbetskraften har det länge varit en överefterfrågan och import av utländsk arbetskraft har stött problem med språk­kunnigheten då svetsjobben sällan är monotona och upprepade. Det senare svar ett extra stort problem vid den aktuella rekryteringen. Svetsuppdragen var mycket självständiga. Vår lösning blev en direkt headhunting. iPersonic såg ingen annan möjlighet att lösa uppdraget än att tillämpa metoder som oftast används för rekrytering av högre tjänster. Vi kartlade de ar­bets­platser som inom hela landskapet kunder tänkas ha arbetskraft med den aktuella kompe­tenser. Därefter sökte vi personlig kontakt med svetsare och kunder på det sättet lösa tillsätt­andet. Det blev en rätt dyr rekrytering men kunden var mycket medveten om vilka intäkter som stod på spel och vid utvärderingen som gjordes nyligen var man entydigt positiva till det okonventionella arbetssättet.