Lasse som vi berättade om tidigare, han hade förlorat ett jobb han trivdes med och där han ha­de tänkt förbli många år än. Det är kanske det traditionella sättet att se på sin arbetsplats. Nya tider och dock i allt större utsträckning för med sig ett nytt synsätt. Det var säkert mer utbrett bland tjänstemän än bland folk på verkstadsgolvet, men det är vår erfarenhet att även här blir det allt vanligare att se om sitt hus och hellre själv ta steget till något nytt än bli den som se­na­re kanske blir flyttad mot sin vilja. Idag är det också lättare än tidigare decennier att skaffa sig utbildning även i vuxna år. Ofta fullföljs en sådan utveckling utan hjälp utifrån men ibland passar våra tjänster in precis här. Låt oss illustrera hur det kan se ut:

Ett exempel:

Linda svarade på en annons som vi hade ute gällande ett arbetsledarjobb hos ett företag som specialiserat sig på maskiner inom förpackningsindustrin. Hon var vid det tillfället 28 år och hade haft sitt dåvarande arbete i fyra år. Mycket var bra men hon kände att det var begränsade möjligheter för henne att komma vidare i sin karriär så länge hon var kvar här. Det viktigaste skälet var att företaget var för litet. Lindas meriter var övertygande och det var givet att det skulle bli ett samtal med henne. Det skulle visa sig att Lisa var väldigt dubbel i sin inställning. Det fanns både en stark vilja till förändring och en osäkerhet inför det okända. Det senare tog till slut överhanden och för Lindas del rann det hela ut i sanden och våra kontakter bröts. För vår del var vi emellertid övertygade om att Linda hade outnyttjade resur­ser till sitt förfogande, och att det bara var en tidsfråga tills hon var beredd att bryta upp för att pröva något nytt. Det skulle visa sig att det tog ytterligare ett år. Under denna tid skickade vi henne förslag på arbetsuppgifter för att både hålla hennes intresse vid liv och att visa att hon inte glömts bort av oss.

Ibland spelar tillfälligheter in och så blev det just i det här fallet. Det ursprungliga jobbet på förpackningsindustrin blev på nytt ledigt. Den kvinnan som då fått job­bet hade fött barn och förväntades nu vara föräldraledig under upp emot ett år. Företaget kun­de inte en gång till erbjuda ett fast jobb, men ett vikariat på ett år var ändå rätt lång tid. Det fanns också gått hopp om att något annat under tiden skulle kunna dyka upp för personalom­sättningen var rätt stor bland den unga arbetskraften som här utgjorde majoriteten av de anställ­da. Nu kändes det mesta rätt för Linda. Fortfarande fanns dock osäkerheten inför vad som skul­le ske när året var slut. Fortsättningen blev lite annorlunda än vi tänkt oss. De komat bli trepartssamtal, där iPersonic till slut tog ett större ansvar.

Ett avtal skrevs mellan iPersonic och förpacknings­företaget med innebörd att Linda var an­ställd av iPersonic och utlånad tills vi­dare. Mellan Linda och iPersonic slöts dessutom ett tilläggsavtal om att hon hade anställning hos oss under minst ett år. Det var vad som behövdes för att få allt att gå i hand. I sak var det inte så stor skillnad gentemot det ursprungliga skälet men för Linda var det ändå avgörande. Det var vår uppgift att känna in detta. När Linda väl var på plats så dröjde det inte länge för­rän hon kunde konstatera att hon gjort en riktigt val. Hon fick nya förtroenden varje dag och växte i takt med dessa. Efter en omorganisation på företaget (som förmodligen genomfördes just för Lindas skull) så erbjöds hon ett fast arbete. Detta fick till följd att avtalet mellan iPer­sonic och förpackningsföretaget fick ett tidigare slut än beräknat, men alla parter var nöjda och ett samarbete etablerat som säkert kommer att ge avkastning i framtiden.

Konsultuppdrag

Finns fantasin så är det möjligt att hitta lösningar även i rätt trängda lägen. För alla stämmer det inte att jobba i bemanning och kanske heller inte att vara fast anställd. Den här gruppen är säkert överrepresenterad bland egna företagare, men även den lösningen kan vara avskräck­ande för några. Finns det då ytterligare alternativ? Det gör det säkert. Här skall vi berätta om ett specialfall som vi varit med om att organisera.

Ett exempel:

Oskar var utbildad ingenjör men hade i huvudsak arbetat med uppdrag som inte motsvarade hans utbildning. Företaget där han arbetade hade erbjudit honom en förberedande kurs där grunderna i arbetsledning hade en central roll. Det fanns inget löfte om chefsjobb inbyggt, men det kostade heller inte Oskar något att ta del av förslaget. Han fick en uppskattad paus från sina ordinarie arbetsuppgifter och han fick nya intryck. Hans pappa hade i alla år drivit en rörmakarfirma utan anställda. I från honom hade Oskar med sig grunderna i vad det in­nebar att ta ett eget ansvar för allt från VVS till bokföring och momsinbetalningar. (Rör­krök­ning hade dock aldrig legat Oskar varmt om hjärtat.)

Underkonsult

Våra kontakter med Oskar inleddes se­dan han tagit del av uppgifter om att man med vårt stöd kunde pröva sig fram i vad vi kal­lade för underkonsult. Vi den tidpunkten hade iPersonic inget inneliggande uppdrag som passade för Oskars profil men med tiden så droppade det in tänkbara jobb. Under tiden hade Oskar sagt upp sig och istället skrivit in sig på högskolan där han på halvtid studerade kvalitets­arbe­te enligt ISO 2000.  Vår uppgift blev att para ihop Oskar med ett tillverkningsföretag som tog legojobb för större koncerner. Här hade man konstaterat att kvalitetskraven bara blivit hårdare och hårdare och att man missat uppdrag på grund av att man saknade dokumenterad kompe­tens. Förutsättningarna fanns inte för en permanent lösning men man var angelägen om att bygga upp interna erfarenheter i kombination med ett komplett kvalitetsledningssystem.

Här kom Oskar in i bilden. iPersonic och beställarna skrev ett avtal om köp av konsulttjänst. Detta var inte bestämt i tid utan handlade om uppdraget att färdig­ställa den givna produkten. Oskar skrev i sin tur ett avtal med iPersonic. Detta innehöll i princip endast en viktig klausul och det var att iPersonic tog in 20 % av det arvode som Oskar fick. Förutsättningen i övrig var att Oskar registrerade en egen firma och själv tog ansvar för allt annat, alltså försäkringsfrågor, skatt och deklaration. Själv tog han ansvar inför beställaren och iPersonic berördes endast i samband med utbetalningarna. Oskar har ursprungligen den planen att han efter detta uppdrag skulle stå på egna ben. Så har det dock inte blivit. Sedan två år är han nu underkonsult hos oss och verkar trivas med det. Den fördelen han själv lyfter fram är att han kan koncentrera sig på själva konsultuppdraget och kan strunta i de nog så viktiga frågorna om att också rekrytera jobb. Det sköter alltså vi.