Ett exempel ur verkligheten:

För två år sedan råkade Lasse ut för att de företag han jobbat på sedan åtskilliga år upphörde med sin verksamhet. Här hade han arbetet som maskinskötare och under åren hunnit passera runt på flera av fabrikens olika avdelningar. Det är naturligt att han byggt upp en tämligen all­sidig kompetens. En del av denna var tämligen specialiserad och bunden till de produkter som företaget hade i sin egen katalog. När företaget inte längre fanns kvar så var dessa kunskaper inte lika mycket värda. Detta var ändå undantag.

Vid en närmare genomgång av Lasses många erfarenheter så framkom det att det mesta av det han lärt sig inom verkstadsindustri än­­då fortfarande hade ett värde. Hade det kommit till mo­der­nare maskiner under senare år var det ändå så att dessa byggde vidare på tidigare genera­tio­ners teknik. Därmed hade Lasse ett stort försprång jämfört med en outbildad även på nya maskiner. Lasse hade jobbat med såväl svarvar, fräsar och olika borrmaskiner, dock utan att komma så långt som verktygsmakare. Han hade också varit montör av både enklare och mer sammansatta produkter. Lasse hade på egen hand sökt många jobb men tiden hade gått utan att det hade kommit till något avslut. Kan­ske berodde detta på att han närmade sig 50-årsål­dern och att man ansåg honom vara lite för gammal.

För oss på iPersonic har Lasse emellertid visat sig vara en guld­gruva. Tack vare den nog­granna genomgång som gjordes i samband med att Lasse hörde av sig till vår beman­ningsav­delning så framgick snart den allsidighet som Las­se fått med sig från sin yrkeskarriär. Det var inget vågspel att anställa honom med uppdrag att för vårt företags räkning på kort eller lite längre sikt hjälpa företag i vår närhet med allehanda uppgifter inom verkstadsindu­strins ar­bets­fällt. Lasse har nu varit anställd i två år och det har inte gått en enda dag utan att han haft att göra. Tvärtom har han ofta blivit dubbelbokad. Vi tycker att Lasses exempel på ett bra sätt illustrerar hur vi inom iPersonic arbetar när vi stu­de­rar det ena benet i vår reportoar – bemanningsdelen. I hans fall kunde vi rätt snart hitta lämp­liga uppgifter därför att hans profil sammanföll med den inriktning vi valt att ha. Stora företag greppar många olika verksamheter inom produktion och service med mindre företag i vår brasch enligt vår uppfattning gör bäst i att koncentrera sitt kunnande på ett lite snävare sätt. Vi har alltså valt verkstadsindustrin och tror oss våga påstå att vår kompetens här är utöver det vanliga.

Konkret om iPersonic

Vi tillhör alltså inte de största bemanningsföretagen med våra 75 anställda, men det är en till­räcklig grund för att jhantera alla de generella krav som ställs på företag inom den här sek­torn. Vi är medlemmar i Bemanningsföretagens företagens samarbetsorganisation och vi har kollektivavtal för alla våra anställda såväl tjänstemän som arbetare.

I allmänhet har våra anställda sällan sin placering i våra egna lokaler. Förhoppningsvis utgör i alla fall dessa tillfällen ett undantag. Det hindrar oss inte för att ändå göra vad som går för att ha alla de nödvändiga sammankomster och arrangemang som krävs för att inom vår krets ut­veckla en anda och sammanhållning som också utmärker oss som företag. Det är vår upp­fatt­ning att dessa insatser sammantaget bidragit till att det här finns en lagandra och att de allra flesta också är stolta medarbetar. Av särskild betydelse för att uppnå mål inom detta arbete är vår internutbildning. Vi är glada och medvetna om att vår personalgrupp, på ett helt annat sätt än vanliga anställda, just genom sina erfarenheter från många arbetsplatser ständigt får en form av utbildning. Det hindrar oss dock inte från att ändå bygga på detta ytterligare. Här har vi ett stånde program som alla går igenom, men vi ser ocksås till den enskilde med­arbetarens speciella behov. Det kan vara brister som fanns redan vid anställningen och som med relativt enkla medel kan korrigeras. Det kan också vara en utbildning av mer offen­siva skäl som när vi ser att just denne person utvecklat speciella talanger som det går att ut­veckla utterligare. Alla är inte dlämpade för de relativt omfattande omställningar som man måste kla­ra av, men för dem som passar för just detta är det nog svårt att hitta ett mer omväxlande och utvecklan­de jobb.

Det är vår erfarenhet att de flesta bland verkstadsindustrins anställda såväl av tradition som av egna behov, helst ser att de har heltidsanställningar på obegränsad tid. Vi har ändå upptäckt att för vissa är detta inte nödvändigt eller ens eftersträvansvärt. Man ser det som en fördel att jobba i kortare perioder eller kanske kortare dagar. Några vill bara jobba helger och andra helst bara halva dagar. För just denna kategori kan vi inom bemanningsföretagen erbjuda lite extra möjligheter.

Vi har också under senare tid på prov experimenterat med att erbjuda såväl ungdomar som pensionärer tillfälliga arbetsuppgifter under lov eller semestertider. Erfarenheterna så här långt är mycket goda och det är troligt att den relativt ringa verksamhet som vi hitintills haft kan komma att expandera.

Anställningsförhållanden

En fastare anställning hos iPersonic börjar alltid på prov, i allmänhet sex månader. Därefter strävar vi att komma till beslut för att undvika att en osäkerhet sprider sig. Det kan förstås då också hända att vi väljer att gå skilda vägar. Som alla andra företag har vi också svårt att be­döma behovet av våra insatser för en längre tid, men under de senaste fem åren har vi helt kun­­­nat undvika uppsägningar på grund av arbetsbrist. I den mån vi haft nedgångar sås har dessa kunan pareras med naturlig avgång. Vi hoppas förstås att det skall fortsätta på samma sätt även under de kommande fem åren.­

Vi har ett tämligen fast lönesystem med månadslön i fem kategorier. Det sinnebär att våra an­ställda aldrig går in i det avlöningssystem som det inhyrande företaget tillämpar. Det inne­bär också att våra anställda aldrig arbetar på ackord även om det är den löneformen som är den aktuella. Ibland kan detta innbära att våra anställda tjänar bättre än den kollegan som står bredvid och gör samma jobb. Någon gång kan det vara tvärt om. Det är dock vår erfarenhet att det i det långa loppet jämnar ut sig. Hade skillnaderna varit mycket större tror vi att om­sättningen på vår personal skulle varit större.

De fem kategorierna som lönesystemet är indelat på tar helt sin utgångspunkt i hur allsidigt arbetsförmågan är. Däremot finns ingen prestationsdel i lönestystemet. Vår utgångspunkt är att månadslönen representerar en förväntad abetsinsats av var och en som är relativt likartad. För vissa kan det vara en hämmande faktor, men vi har ändå den erfarenheten att vi slipper mycket byråkrati kring lönesättningen och att den inbördes konkurrensen mellan medarbetare inte tar sig otrevliga uttryck. Ett resultat av detta är att vi sällan har problem med att fördela de uppdrag som kommer in.

De förmåner som kollektivavtalet innehåller gäller förstås också för alla våra anställda. Vi har dessutom avsatt tid för vissa friskvårdssatsningar och det finns också inom företagets ramar möjlighet att för en billig penning hyra fritidsbostad på Bohuskusten. Vi har också avtal med privat vårdcentral som erbjuder årlig läkarkontroll och som i trängda situationer kan erbjuda hjälp av mer akut karaktär.

Datoranvändning

Vi lever i en digital tidsålder. Inom verkstadsindustrin har det inte varit lika självklart att be­härska som inomkontorsvärlden. Vi har likväl sedan många år digitaliserat så mycket som möjligt av vårt arbete. Det innebär att ingen anställd kommer ifrån ett krav på att även för egen del hantera grunderna i It. Under dagtid sker en hel del av kommunikationen mellan anställd och företag den vägen. Det kan gälla byte av arbetsplats, redogörelse för gjord insats, sjukfrånvaro och semesteruttag. Självklart gäller detta också allt som har med lönen att göra. Det faller på den anställde att regelbundet kontrollera vad som kommit in på mailkontot, liksom att hålla arbetsledningen på iPersonic löpande informerad.

För dig som vill söka arbete här

Vi hoppas att ovanstående genomgång både varit klargörande för vart vår verksamhet syftar och hur den är uppbyggd. Har det dessutom lett till ett intrese hos dig att ansöka om anställ­ning här – dessto bättre. För att undvika tidsspill i samband med telefonsamtal och möten så vill vi gärna att en del skall klaras upp skriftligt. Gå därför igenom nedanstående och använd din datakunskap till att förmedla detta till oss.

Först av allt vill vi att du registrerar dig i vår ansäkningpol i enlighet med följande stet:

Mailadress:

Namn:

Adress:

Mobiltelefonnummer:

Önskemål:

CV: Förhoppningsvis har du en hel del att redovis här men vi nöjer oss med en kortfattad sam­­manställning. Om det ömsesidiga intresset konstateras så ges det senare tillfälle att ut­veck­la den här punkten.

Personligt brev: Det är al

ltid trevligt att veta lite personligt om dig, men även här gäller att det i detta skede räcker med någrta korta rader. Tids nog kan vi lära känna varandra bättre.

Du kan alltid räkna med att få ett snabbt svar. Det är vår ambition att inom en vecka re­pli­kera med de uppgifter du kan behöva för att ta ställning till fortsättningen. Det händer förstås ofta att det i detta skede inte blir någo fortsättning, men vi utgår ifrån att du upp­skattar att vi läg­ger in din ansökan i vår faktabank och förbehåller oss rätten att efter änd­rade förhållanden, ta kontakt med dig i ett helt annat och senare skede.

Tester

När anställning var aktuell handlade det förr oftast om en kombination av dokumenterad erfa­reneht och av det som brukar kallas ”magkänsla”. Det är nog en allmän uppfattning idag att den senare faktorn har haft en allt för stor plats i urvalsförfarandet. Som ett resultat av detta har i allt större utsträckning tester används för att säkra anställnigsprocessen. Även vi inom iPersonic har tagit till oss detta hjälpmedel men till skilln

ad från många andra i vår bransch så ser vi med nyktert omdöme på testernas möjligheter. Tveklöst hjälper dessa oss att hitta vik­tiga parametrar som annars skulle glömts bort, men det innebär också oftast att det blir ”svårt att se skogen för alla träd”. Alltså att testerna ger tillgång till fler uppgifter än man kan han­tera och därmed riskerar man att istället för struktur hamna i oreda och förvirring. Vi har där­för valt en medelväg som innebär att vi använder ett begränsat antal tester som vi istäl­let tror oss behärska rätt väl. I allmänhet ger vi också prioritet vid den slutgiltiga bedömning­en till kombinationen av kombinationen dokumenterad erfarenhet och vår personliga bedöm­ning.

När det gäller de tester vi verkligen använde är vi dock noga med att hålla oss till de normer och regler som omger testningen. Vi är väl medvetna om att i den mån testerna är kvalitets­säk­rade så är dom detta bara om man änvänder dem enligt en på förhand bestämd manual. Alla våra testansvariga har därför en likadeles certifierad behörighet och med jämna mellan­rum plockas testresultat ut för att granska i förhållande till den liggande manualen. Vi kan därför med säkerhet säga att det testarbete som utförs på iPersonic håller en jämn och hög kvalitet.

Det kan också hända att våra kunder har speciella önskemål inför ett uppdrag. Det kan inne­bära att de själva vill genomföra tester eller att vi får i uppdrag att göra det för deras räkning. Detta utgör dock undantag.